25 781 79 37 Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00 / Sobota 9:00-14:00
25 781 79 37
Poniedziałek-Piątek 9:00-17:00
Sobota 9:00-14:00

Transakcje ponadprogowe

Każda transakcja finansowa o równowartości powyżej 15000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP z danego dnia) jest transakcją ponadprogową, która wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa.

Nasz kantor, w ramach dodatkowych środków bezpieczeństwa, jest zobowiązany do sprawdzenia danych Klienta podanych podczas rejestracji z danymi z dokumentów.

W przypadku osób fizycznych potrzebujemy skanu dowodu osobistego, natomiast w przypadku osób prawnych – skanu dowodu osobistego osoby przeprowadzającej transakcję w imieniu firmy oraz skanów dokumentów rejestracyjnych firmy/spółki. Przesłanie skanów tych dokumentów (drogą elektroniczną – poczta e-mail) jest konieczne przed zatwierdzeniem transakcji.

Do realizacji transakcji ponadprogowych potrzebujemy poniższych danych.

Osoby fizyczne:

  • imię i nazwisko
  • obywatelstwo
  • adres osoby dokonującej transakcji
  • numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu
  • seria i numer dowodu osobistego.

Osoby prawne:

  • aktualne dane z KRS lub innego dokumentu, w którym znajduję się: nazwa (firmy), forma organizacyjna osoby prawnej, siedziba i jej adres, numer identyfikacji podatkowej,
  • imię, nazwisko i numeru PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby która reprezentuje osobę prawną, a nadto: adres zamieszkania tej osoby, seria i nr dowodu osobistego tej osoby

NSA 19 grudnia 2001 r. wydał wyrok (sygn. II SA 2869/00) stwierdzający, iż „dopuszczalne jest sporządzanie kserokopii lub skanu dokumentów tożsamości w takim zakresie, w jakim zawierają one dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 Ustawy”. W związku z powyższym w celu sprawnego przeprowadzenia transakcji ponadprogowej prosimy o przesłanie wyżej wymienionych dokumentów (warunkiem ich uznania jest czytelność przesłanych skanów).